Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
ADDICTIVE SOUND

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin Serwisu internetowego Addictive Sound zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług dostępnych w Serwisie.
2) Serwis internetowy Addictive Sound dostępny pod adresem internetowym https://asound.pl/, prowadzony jest przez Konrada Witczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADDICTIVE SOUND Konrad Witczuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5862310333 Numer REGON 365460138. Adres siedziby firmy: ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia.
3) Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do zasobów udostępnianych w Serwisie oraz umożliwienie dostępu do usług świadczonych w Serwisie, w szczególności dostępu do Sklepu internetowego.
4) Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW, włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
5) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu.
6) Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Serwisu, w szczególności w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz zamieszczenia komentarza na Blogu.
7) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

a. Administrator – właściciel Serwisu Addictive Sound oraz Bazy Danych- przedsiębiorca Konrad Witczuk prowadzący działalność pod firmą ADDICTIVE SOUND Konrad Witczuk, adres: ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia, zwany dalej także Sprzedawcą.
b. Blog – część Serwisu, w której Administrator zamieszcza materiały, mogące być przedmiotem komentarzy Użytkowników.
c. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym.
d. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e. Konto – przestrzeń Serwisu zawierająca dane Klienta, która jest dostępna po dokonaniu rejestracji.
f. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, podany w toku wypełniania formularza w Serwisie, zawierająca określoną informację.
g. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
h. Sklep internetowy – usługa dostępna w Serwisie, za pomocą której Klient może dokonywać zakupów określonych produktów.
i. Strona internetowa– strona główna https://asound.pl/ oraz jej podstrony;
j. Serwis internetowy – Serwis prowadzony przez Administratora, w którym Użytkownicy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą przeglądać zasoby Serwisu i korzystać z usług świadczonych w Serwisie.
k. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej.
l. Zamówienie –oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży.

8) Informacje na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Administratora zostały umieszczone w Polityce Prywatności i cookies, stanowiącej załącznik nr.1 do Regulaminu.
9) Wszelkie prawa do Serwisu jako całości należą do Administratora. Natomiast prawa do poszczególnych elementów zawartości Serwisu, na przykład tekstów, zdjęć, grafik, należą do Administratora lub osób fizycznych lub prawnych, których to materiały są udostępniane za pomocą Serwisu.
10) Korzystanie z materiałów dostępnych w Serwisie możliwe jest tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§2 KONTAKT

Dostępnymi środkami porozumiewania się Użytkownika z Administratorem/Sprzedawcą, są:

a) E-mail- konrad@addictivesound.pl,
b) Adres korespondencyjny- Konrad Witczuk, ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia
c) Telefon- 512-152-708.

 

§3 PRZEGLĄDANIE ZASOBÓW SERWISU ORAZ DODAWANIE KOMENTARZY

1) Przeglądanie zasobów Serwisu internetowego Addictive Sound jest możliwe przez wszystkich Użytkowników sieci Internet odwiedzających Serwis. Dotyczy to wszelkich materiałów znajdujących się w Serwisie, bez względu na to czy zostały one dodane przez Administratora, czy przez Użytkowników.
2) W ramach Serwisu funkcjonuje Blog, na którym Administrator zamieszcza materiały. Użytkownicy mogą komentować treści zamieszczane na Blogu. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się pod materiałem jaki Użytkownik chce skomentować, wpisując obowiązkowo w odpowiednie pola: treść komentarza, swoje imię oraz adres e-mail, a następnie kliknąć w opcję „opublikuj komentarz”.
3) Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści naruszających dobra osobiste innych osób.
4) Niedopuszczalne jest zamieszczanie w komentarzach treści reklamowych, przekazów stanowiących ukrytą reklamę, odesłań do innych stron internetowych, pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć itp., mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami) chyba, że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.
5) Użytkownik zamieszczając komentarz w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach przez Użytkowników.
6) Użytkownik może zamieszczać w Serwisie materiały, do których posiada wszelkie niezbędne prawa, w tym zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie.
7) Użytkownik zamieszczający materiały w Serwisie upoważnia Administratora do nieodpłatnego korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w dowolnym celu, w zakresie pól eksploatacji obejmujących: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami; wprowadzenie do obrotu, najem, użyczanie we wszystkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów Użytkownika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8) Użytkownik zamieszczający materiały w Serwisie upoważnia Administratora do wyrażania zgody na korzystanie z materiałów Użytkownika zamieszczonych w Serwisie, także innym podmiotom.
9) Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania, w tym usuwania komentarzy dodawanych przez Użytkowników, w celu wykluczenia spamu i niedozwolonych przez prawo treści lub komentarzy naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1) Osobną usługą dostępną w Serwisie jest Sklep internetowy, w którym Klient możne dokonać zakupów.
2) Za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu ustrojów akustycznych potrzebnych do aranżacji akustycznej pomieszczeń.
3) Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4) Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym Klient musi posiadać aktywne Konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail oraz hasło. Zarejestrowany Klient może usunąć Konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem do Administratora na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu.
5) Jeśli Klient dokonał już rejestracji, w celu dokonania zakupu musi zalogować się na swoje Konto, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione podczas rejestracji.
6) Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu pod linkiem – https://asound.pl/sklep/ dostępnego po naciśnięciu przycisku – „ kupuję i płacę” obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
d) Dane adresowe do wysyłki

7) Podczas składania Zamówienia w Sklepie Klientowi udostępniane są informacje dotyczące specyfiki zamawianego produktu, ceny produktu wraz z kosztami dostawy, sposobu i terminu zapłaty oraz sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia, wyświetlonych w postacie elektronicznej na ostatnim etapie wypełniania formularza zamówienia, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
9) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
10) Z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.
11) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkt specyfikacji zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.
12) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

§5 PŁATNOŚCI

1) Przeglądnie zasobów Serwisu, dodawania komentarzy na Blogu oraz założenie Konta w Serwisie są bezpłatne. Natomiast dokonanie zakupu produktów w Sklepie jest odpłatne.
2) Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem Zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
3) Korzystając ze Sklepu Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności z tytułu umowy sprzedaży spośród:

a) płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych payu.pl,

4) Sprzedawca oświadcza, że na życzenie Klienta wystawia faktury VAT.
5) Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia w sytuacji, gdy po 7 dniach roboczych od dnia otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia, Klient nie dokona płatności. Sytuacja ta nie dotyczy płatności za pobraniem oraz płatności przy odbiorze.

 

§6 DOSTAWA

1) Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 7 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze lub za pobraniem.

2) O wysłaniu produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
3) Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. W przypadku zamówienia kilku sztuk informacje o kosztach przesyłki zostaną wyświetlone przy składaniu Zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.
4) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a) odbiór osobisty w placówce firmy (dostępny tylko dla zamówień z Polski)
b) przesyłka kurierska

5) Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia), plus przewidywany czas dostawy (zależny od sposobu i miejsca dostawy).
6) Klient powinien przy odbiorze przesyłki sprawdzić w obecności przewoźnika lub spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego produktu. Jeżeli Klient zauważy uszkodzenia nie powinien przyjmować przesyłki, lecz dokonać jej otwarcia w obecności przewoźnika lub spedytora. Gdy produkt będzie uszkodzony Klient ma prawo zażądać spisania protokołu szkody. Następnie powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym.

 

§7 REKLAMACJA

1) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację można zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
2) Wysyłając reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady produktu oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.
3) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
4) Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia
5) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6) W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania produktu.
7) Informacje dotyczące praw Klienta związanych z reklamacją zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (art. 556 i n.).

 

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrócenia produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe.
2) Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy, podane w §2 niniejszego Regulaminu.
3) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4) Klient, który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży musi odesłać otrzymany produkt, w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep internetowy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Produkt odsyłany nie może nosić śladów użytkowania lub zniszczenia. Adres do wysyłki produktu jest określony w §2 niniejszego Regulaminu.
5) W sytuacji wykonywania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży to Klient ponosi koszt odesłania produktu.
6) Po złożeniu oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę produktu oraz koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy lub dostarczeniem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, zawarcia umowy sprzedaży czy zamieszczenia komentarza na Blogu.
2) Użytkownik zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora.
3) Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie Serwisu, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin Serwisu internetowego dostępny jest pod adresem elektronicznym https://asound.pl/regulamin/
2) Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
3) Administrator w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
4) Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Użytkownika i Administratora umów przed zmianą Regulaminu.
5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2017